Testování ve škole od 3.1.2022

Pokyny pro zákonné zástupce pozitivně testovaného žáka

  1. Zákonný zástupce je povinen pozitivně testované dítě ve škole vyzvednout v co nejkratší době nebo zajistit vyzvednutí jinou osobou
  2. V případě, že je výsledek PCR test žáka pozitivní, je zákonný zástupce povinen o pozitivním výsledku PCR testu bez zbytečného odkladu informovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen dětský lékař). Tento dětský lékař je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci.                              
  3. Je povinen bezodkladně nahlásit škole výsledek testu.
  4. Pokud má žák školy pozitivní výsledek PCR testu a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení PCR testu, případně do dne zjištění pozitivního výsledku PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka povinen bezodkladně nahlásit škole výsledek testu.