Archiv rubriky: EVVO akce

Den Země

Od středy 24. dubna do pátku 26. dubna 2019 se naši žáci při příležitosti Dne Země podíleli na úklidu okolí školy. Po jednotlivých třídách uklízeli okolní přírodu, kde našli různé předměty – např. papíry, obaly, igelity, šrouby, různé PET láhve, ale také hodně skla a plastů. Nasbíraných pytlů se nám nahromadilo hodně. Bylo nám všem z těchto nálezů smutno a děti si uvědomily, že je důležité se o naši přírodu a planetu starat. Domů jsme odcházeli s příjemným pocitem, že jsme pro přírodu udělali dobrý skutek. Žáci 2. a 4. ročníků se aktivně zapojili do poznávacího dopoledne, které pro nás a další školy připravila ekologická organizace SEVER. V úterý 23. dubna 2019 v Šimkových sadech děti procházely po stanovištích a plnily nejrůznější úkoly. Doplnily si znalosti o stromech, rostlinách, zvířatech. Mnohé znaly a byly studentkami pedagogické fakulty velice chváleny. I když bylo studeno a větrno – moc jsme si to všichni užili. Den Země byl vhodnou připomínkou toho, že si máme přírody kolem sebe vážit, svou planetu chránit a rozhodně ji nezahlcovat odpadky.
Děti, které se akce zúčastnily, si zaslouží velkou pochvalu a poděkovaní.

Ekologický program – SEVERu

Dne 3. dubna se žáci tříd A3, A4, A7 a S4 zúčastnili ekologického programu v rámci environmentální výchovy, a to ve středisku ekologické výchovy SEVER Hradec Králové. Jednalo se o dva programy z čtyř programového cyklu o životě zvířat. V rámci prvního programu s názvem Krtek a jeho kamarádi se žáci dozvěděli o přírodě a životě ve městě. Po svačinové přestávce pak na první část navázal program druhý, a to na téma Život na vesnici. Oba programy byly velmi pěkně připravené, lektorky aktivně zapojovaly žáky do děje a zábavnou formou jim předávaly základní informace o daných tématech. Na tyto programy bude pro stejnou skupinu žáků navazovat druhá část, a to 17. dubna, a to opět formou dvou programů. Tentokrát na téma Domácí mazlíčci a Pojďte s námi do ZOO. Již nyní se moc těšíme.

Ekologie v běžném životě

Děti z 1., 2., 4., a 5. ročníků spolu se svými učitelkami navštívily další díl ekologických programů, které pro nás připravuje ekologické středisko SEVER. 2. dubna 2019 jsme se přesunuli do Kuklen a vyzkoušeli si, jak se má třídit odpad, jak se chovat, aby odpadů a odpadků vznikalo co nejméně. Prostě jak se chovat k přírodě a v přírodě. Učili jsme se používat ekologické přemýšlení v běžném každodenním životě. Snad si budeme mnohé pamatovat. Těšíme se na další díl.

Přednáška – Ornitologie

Již tradičně naši školu navštívil pan inženýr Tláskal, který měl pro žáky připravenou zajímavou přednášku v rámci environmentálního vzdělávání o ornitologii. Přednášku doplnil fotografiemi ptáků žijících převážně v oblasti Východních Čech. V závěru diskutoval s každou třídou zvlášť, přičemž každé skupině ukázal sadu kroužků, vysvětlil, jak se kroužky liší dle velikosti a pro jaké ptáky jsou vhodné. Zároveň každé skupině ukázal plakát se sovami a seznámil je se základními informacemi o vyobrazených druzích. Přednášky se zúčastnilo 8 tříd, a to jak žáci ZŠ speciální, tak i ZŠ praktické. Většina tříd tak navázala na výukové téma z předmětu Prvouky, Přírodovědy nebo Přírodopisu, pro jiné třídy to byl naopak zajímavý úvod do tématiky, nebo pro další připomínku již probraného učiva doplněné o zajímavosti.

Výuka v přírodě

Dne 14. 11. se třída A8 vydala k soutoku do Jiráskových sadů, kde se děti seznámily s místní krajinou a zvířaty, které tam žijí. Zopakovalo se učivo z přírodopisu ze 7. ročníku – ptactvo a rostliny. Děti se také setkaly s nutriemi, kachnami a labutěmi, které nakrmily suchým pečivem. Vycházka se opravdu vydařila, některé děti poznaly část Hradce Králové, kterou ještě neznaly.

 

Poznáváme život hmyzu

V rámci projektového dne se žáci dozvěděli zajímavosti ze života hmyzu. V rámci interaktivních programů jsme hledali informace o vývoji, rozmnožování, přezimování základních druhů žijících na zahradách a loukách v našem okolí. Obrázkové skládačky, puzzle, encyklopedie nám pomohly všechny informace najít. Odměnou nám byly omalovánky a vystřihovánky hmyzu. Mandelinku bramborovou jsme nejprve vyhledali v určovacím klíči a pak jsme ji již snadno ve hmyzích omalovánkách vybarvili. Na dalším stanovišti jsme zkoumali hmyz pod lupou. Pozorovali jsme včelu a vosu a sledovali jsme rozdíly. Přitom jsme se učili určovat znaky podle klíče a rozpoznávat hmyz podle encyklopedie. Na zahradě jsme se setkali u hmyzího hotelu, je to naše nová environmentální pomůcka, a doplnili jsme přírodniny pro přezimování hmyzu. Akce byla velmi přínosná pro úvod do dalších environmentálních činností v oblasti poznávání hmyzu. Díky dotaci nadace Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme mohli využít zakoupených publikací a pracovních materiálů k poznání další oblasti naší přírody.

Putování za životem hmyzu

Program společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco  „Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci veřejně prospěšných projektů. Naše škola, se zapojila do 4. kola tohoto programu  projektem PUTOVÁNÍ ZA ŽIVOTEM HMYZU.
V rámci projektu, mohou žáci ze třídy A5 společně s panem učitelem v hodinách pracovního vyučování zrealizovat výrobu „hmyzího hotelu“ pro hmyz žijící v naší školní zahradě.
Do práce se chlapci z A5 pustili se značným úsilím a velkým nadšením. Nejprve si museli nakreslit plánek celého domu, podle kterého probíhá celá realizace. Následovalo důkladné proměřování, řezání a začišťování dřevěných prken pro výstavbu. Pak už bylo potřeba jednotlivé části začít k sobě přitloukat a montovat. Chlapci si vedou velmi úspěšně a práce jim jde pěkně od ruky. Práce na hotelu je moc těší a nemohou se dočkat, až bude hotel postavený. Všechny postupy jsme pro vás pečlivě zdokumentovali. Již se těšíme, až budeme moci pozorovat, jak hmyz začne obývat svůj nový domov.

Den v přírodě

Ve středu 21. 6. si třídy A8 a A2 udělaly společný výlet do hradecké přírody. Po menším transportu autobusem na Pod Strání se šlo panelovou cestou směrem Nový Hradec Králové na vyhlídku. Po cestě všichni hledali kolem sebe a poznávali krytosemenné rostliny, o kterých se nedávno učili. Děti měly možnost vidět celé město z výšky na vyhlídkovém místě, kde hledaly místo svého bydliště a snažili se tedy orientovat v prostoru. Dále se pokračovalo kolem rybníku Cikán až k Biřičce, kde se zakotvilo na větší odpočinek. Rybníky mají zajímavou minulost, se kterou byli žáci pomocí výkladu seznámeni. Také si něco mohli přečíst na informačních tabulích. Kdo chtěl, tak si smočil nohy v osvěžující vodě. Také se opékaly buřty. S plnými bříšky a novými zážitky se skupina vracela domů. Byla to opravdu příjemná a poučná procházka!

Biřička – vycházky

V pondělí 4. června 2018 začal seriál vycházek do přírody s místní organizací SEVER.

V pěti dnech se vystřídají různé skupiny ze tříd ze všech částí Speciálních škol, tématem je na Biřičce poznávání svého okolí prostřednictvím smyslů a na Plachtě šest pokladů.

Počasí v těchto dnech přeje pobytu v přírodě a tak si jistě účastníci odnesou z lesa dobrou náladu a nové poznatky, které pak budou moci využít i během letních prázdnin při toulkách s rodinou. Děkuji organizaci SEVER za spolupráci.

Botanická zahrada – A8

Ve středu 30. 5. 2018 třída A8 navštívila botanickou zahradu. Měli jsme domluvený výklad od paní z Farmaceutické fakulty Univerzity Hradec Králové. Provedla nás skleníkem, kde byly mj. exotické rostliny z různých částí světa. Děti propojily informace načerpané na hodinách přírodopisu i zeměpisu a učili se názorně.  Paní průvodkyně se jich totiž několikrát ptala, zda ví, kde se rostliny pěstují nebo o jaké rostliny se jedná. Kluci byli aktivní a se zájmem odpovídali. Dále jsme se prošli ještě po venkovní zahradě a směli jsme nahlédnout i do místnosti, kde se rostliny suší. Nádherně to tam vonělo. Na pár chvil jsme byli i v místnosti, kde se tyto usušené rostliny skladují – bylo tam trochu chladněji, brrr! Na závěr si pak nadšenci mohli koupit sazeničky dostupných rostlin. Exkurze se opravdu povedla, těšíme se na další.