Rok v zahradě – celoškolní projekt

Rok na zahraděDnešní zvláštní doba nám nedovoluje zpříjemnit si výuku o zážitkové učení mimo školu a o zajímavé, zábavné a akční aktivity ve formě programů ekologických center, lesní pedagogiky, návštěv divadel, galerií, výletů, společných tradičních celoškolních akcí, nejrůznějších sportovních aktivit a utkání, krásných divadelních představení našich žáků, zájmové kroužky a mnoho a mnoho dalšího. Ubírá nám společně prožitý čas, běžné setkávání, komunikaci, spolupráci, poznávání se a vzájemné sdílení individuální i společné radosti a úspěchů. Omezuje nás všechny, jiným i podobným způsobem, žáky v jejich dětství či dospívání, pedagogy v jejich profesním i přátelském setkávání, osobním sdílení zkušeností a inspirací. Snad jediné, o co nejsme na naší škole teď ochuzeni, je vzdělávání ve formě prezenční výuky. Učit žáky tváří v tvář a naopak tváří v tvář od pedagoga přijímat učivo, to je nenahraditelné. A zároveň nám všem, alespoň částečně v rámci jedné třídy, umožňuje prezenční výuka udržovat osobně a naživo sociální kontakty mezi spolužáky,  kamarády a pedagogy…

A právě v této době plné omezení, vnímali jsme potřebu spojit se alespoň v myšlence, v jednom tématu, za účelem rozjasnit celou školu v již dlouhotrvající „izolaci“ ve kmenových třídách. V jiném, pozitivnějším tématu, než v tom, jenž je teď pro všechny aktuální a společné…

Hlavním cílem projektu bylo tedy vždy v rámci žáků jedné třídy společné a přitom zároveň v rámci celé školy individualizované učení, spojené se zábavou a kreativitou. Záměrem bylo vnést do výuky zážitek a radost, kterou v očích žáků i jejich pedagogů za rouškami čím dál více postrádáme.

Neméně důležitým cílem projektu bylo získání vědomostí, znalostí a praktických dovedností žáků na téma Ekosystém zahrada. Toto téma vychází z celoročního plánu pro výuku v povinně-volitelném předmětu a zájmovém kroužku Ekologická výchova.

Projektu se zúčastnily všechny třídy naší školy, tedy  24  tříd. Každá z nich obdržela jiný „balíček“ materiálů k výuce a tvorbě na zadané podtéma. Materiály vždy vycházely z možností konkrétních tříd a jejich žáků, a to svým obsahem i náročností zadání. Byly vytvořeny pro celé spektrum vzdělávacích programů na naší škole, tzn. pro třídy rehabilitační, speciální, základní i praktické. Součástí „balíčku“ byla předloha pro tvorbu květiny v květináči, pracovní listy s využitím mezipředmětových vztahů, odkazy pro vyhledávání na webových stránkách, odkazy pro využití prezentací, DUMů, dokumentů, pohádek, vzdělávacích pořadů a tematických písní na interaktivní tabuli, básničky a návody na cviky využitelné v tělesné výchově a náměty (případně i materiál) pro tvorbu do pracovní a výtvarné výchovy.

Jednotným a povinným úkolem každé třídy bylo vyrobit papírovou květinu v květináči s označením třídy jako vizitku své účasti na projektu. Ostatní aktivity a úkoly byly zcela individuální, dle možností, schopností a dovedností žáků daných tříd. Poskytnutý materiál sloužil pouze jako podpůrná pomůcka a návrh aktivit pro dané téma a na učitelích, jejich asistentech a žácích pak bylo do projektu vnést svou vlastní kreativitu, nápaditost a své vlastní pojetí.

Projektové aktivity mohly být realizovány po dobu jednoho týdne (od 1. do 5. února), přičemž hlavním a oficiálním projektovým dnem byla středa 3. února 2021. V tento den se mohly třídy věnovat po celou dobu svého vyučovacího času pouze projektu.

Vytvořené materiály a výrobky jsou od 18. února vystaveny na dobu jednoho měsíce v přízemí školy, kde si všechny třídy mohou, za patřičných preventivních opatření, výstavu prohlédnout. Po ukončení výstavy budou všechny naučné plakáty, vytvořené učebnice – brožury, leporela, křížovky, kvízy a ostatní materiály a pomůcky k zapůjčení pro výuku či aktivity ve družině, zájmových kroužcích apod.

Nyní naše výstava začíná a již v jejím začátku je velmi krásné vnímat zpětnou vazbu žáků i pedagogů, kterým můžeme v očích číst jejich úsměv a radost z podařeného díla, a kteří své pocity, zážitky a získané vědomosti sdílí se všemi ostatními skrze své opravdu nápadité a pěkně vypracované výrobky. Projekt splnil své dva cíle: přenést myšlenky od aktuálního celosvětového problému k něčemu pozitivnímu, co nám zpříjemní tuto nelehkou dobu, a zároveň získat zábavnější a akčnější formou informace a povědomí o ekosystému, který je pro člověka zdrojem jeho obživy, odpočinku i malebným prostředím.