Archiv rubriky: EVVO akce

„Příroda je…“

V týdnu od 24. do 28. května 2021 se všechny třídy naší školy zúčastnily akce environmentální výchovy a vzdělávání. K projektu se přidaly i třídy ze MŠ Slunečnice. Projekt tematicky navazoval na předchozí akci a končící výstavu k předešlému projektu ROK V ZAHRADĚ. Tentokrát se žáci zaměřili nejen na přírodu, která nás obklopuje u našich obydlí, tedy na zahradu jako takovou, ale na veškerou živou a neživou přírodu. Přírodu, která tvoří pro všechny a všechno na planetě Zemi jednu velkou zahradu. Místem, kde žijeme a jsme, místem, kde mají všichni zástupci z řad živé i neživé přírody stejná práva a místem, o které bychom měli pečovat a chránit ho. Celý příspěvek

Rok v zahradě – celoškolní projekt

Rok na zahraděDnešní zvláštní doba nám nedovoluje zpříjemnit si výuku o zážitkové učení mimo školu a o zajímavé, zábavné a akční aktivity ve formě programů ekologických center, lesní pedagogiky, návštěv divadel, galerií, výletů, společných tradičních celoškolních akcí, nejrůznějších sportovních aktivit a utkání, krásných divadelních představení našich žáků, zájmové kroužky a mnoho a mnoho dalšího. Ubírá nám společně prožitý čas, běžné setkávání, komunikaci, spolupráci, poznávání se a vzájemné sdílení individuální i společné radosti a úspěchů. Celý příspěvek

Přednáška o kočkách

Dne 5. června proběhla na naší škole přednáška o kočkách. Asistentka Vlaďka Cvejnová nám nejprve pověděla základní informace o druhu kočka domácí, poté nám představila plemeno „Kanadský Sphynx“ s ukázkou živých kocourků Bobeše a Mikeše, které doma chová. Děti se dozvěděly také mnoho zajímavosti, třeba k čemu kočkám slouží ocas, vousky nebo drápky, kolik hodin denně prospí, kolika let se dožívá, na které části těla se potí, kolikrát do roka může mít koťata a mnoho dalšího. Zájemci se seznámili s péčí o ně, viděli jejich pelíšky, oblečky, vodítka, škrabadla atd. Žáci bystře odpovídali na otázky. Nejvíce je zaujal osobní kontakt s těmito zvířaty a hry s nimi.

Projektový den „Ze života hmyzu“

Dne 7. května 2019 se celá škola zúčastnila projektového dne „Ze života hmyzu“. Projektový den probíhal v průběhu celého dopoledního vyučování a byl zaměřen na výuku, opakování a zajímavosti ze světa hmyzu. Formou navazující výuky a individuální práce ve třídách a provedením výstavy obrázků a výrobků bude projekt probíhat ještě po celý měsíc květen. Žáci a rodiče tak budou mít po celou dobu k dispozici naučné tabule v přízemí školy. Třídy si budou moci také zapůjčit odborné i zábavné knihy o hmyzu.

Celý příspěvek

Den Země

Od středy 24. dubna do pátku 26. dubna 2019 se naši žáci při příležitosti Dne Země podíleli na úklidu okolí školy. Po jednotlivých třídách uklízeli okolní přírodu, kde našli různé předměty – např. papíry, obaly, igelity, šrouby, různé PET láhve, ale také hodně skla a plastů. Nasbíraných pytlů se nám nahromadilo hodně. Bylo nám všem z těchto nálezů smutno a děti si uvědomily, že je důležité se o naši přírodu a planetu starat. Domů jsme odcházeli s příjemným pocitem, že jsme pro přírodu udělali dobrý skutek. Žáci 2. a 4. ročníků se aktivně zapojili do poznávacího dopoledne, které pro nás a další školy připravila ekologická organizace SEVER. V úterý 23. dubna 2019 v Šimkových sadech děti procházely po stanovištích a plnily nejrůznější úkoly. Doplnily si znalosti o stromech, rostlinách, zvířatech. Mnohé znaly a byly studentkami pedagogické fakulty velice chváleny. I když bylo studeno a větrno – moc jsme si to všichni užili. Den Země byl vhodnou připomínkou toho, že si máme přírody kolem sebe vážit, svou planetu chránit a rozhodně ji nezahlcovat odpadky.
Děti, které se akce zúčastnily, si zaslouží velkou pochvalu a poděkovaní.

Ekologický program – SEVERu

Dne 3. dubna se žáci tříd A3, A4, A7 a S4 zúčastnili ekologického programu v rámci environmentální výchovy, a to ve středisku ekologické výchovy SEVER Hradec Králové. Jednalo se o dva programy z čtyř programového cyklu o životě zvířat. V rámci prvního programu s názvem Krtek a jeho kamarádi se žáci dozvěděli o přírodě a životě ve městě. Po svačinové přestávce pak na první část navázal program druhý, a to na téma Život na vesnici. Oba programy byly velmi pěkně připravené, lektorky aktivně zapojovaly žáky do děje a zábavnou formou jim předávaly základní informace o daných tématech. Na tyto programy bude pro stejnou skupinu žáků navazovat druhá část, a to 17. dubna, a to opět formou dvou programů. Tentokrát na téma Domácí mazlíčci a Pojďte s námi do ZOO. Již nyní se moc těšíme.

Ekologie v běžném životě

Děti z 1., 2., 4., a 5. ročníků spolu se svými učitelkami navštívily další díl ekologických programů, které pro nás připravuje ekologické středisko SEVER. 2. dubna 2019 jsme se přesunuli do Kuklen a vyzkoušeli si, jak se má třídit odpad, jak se chovat, aby odpadů a odpadků vznikalo co nejméně. Prostě jak se chovat k přírodě a v přírodě. Učili jsme se používat ekologické přemýšlení v běžném každodenním životě. Snad si budeme mnohé pamatovat. Těšíme se na další díl.

Přednáška – Ornitologie

Již tradičně naši školu navštívil pan inženýr Tláskal, který měl pro žáky připravenou zajímavou přednášku v rámci environmentálního vzdělávání o ornitologii. Přednášku doplnil fotografiemi ptáků žijících převážně v oblasti Východních Čech. V závěru diskutoval s každou třídou zvlášť, přičemž každé skupině ukázal sadu kroužků, vysvětlil, jak se kroužky liší dle velikosti a pro jaké ptáky jsou vhodné. Zároveň každé skupině ukázal plakát se sovami a seznámil je se základními informacemi o vyobrazených druzích. Přednášky se zúčastnilo 8 tříd, a to jak žáci ZŠ speciální, tak i ZŠ praktické. Většina tříd tak navázala na výukové téma z předmětu Prvouky, Přírodovědy nebo Přírodopisu, pro jiné třídy to byl naopak zajímavý úvod do tématiky, nebo pro další připomínku již probraného učiva doplněné o zajímavosti.

Výuka v přírodě

Dne 14. 11. se třída A8 vydala k soutoku do Jiráskových sadů, kde se děti seznámily s místní krajinou a zvířaty, které tam žijí. Zopakovalo se učivo z přírodopisu ze 7. ročníku – ptactvo a rostliny. Děti se také setkaly s nutriemi, kachnami a labutěmi, které nakrmily suchým pečivem. Vycházka se opravdu vydařila, některé děti poznaly část Hradce Králové, kterou ještě neznaly.

 

Poznáváme život hmyzu

V rámci projektového dne se žáci dozvěděli zajímavosti ze života hmyzu. V rámci interaktivních programů jsme hledali informace o vývoji, rozmnožování, přezimování základních druhů žijících na zahradách a loukách v našem okolí. Obrázkové skládačky, puzzle, encyklopedie nám pomohly všechny informace najít. Odměnou nám byly omalovánky a vystřihovánky hmyzu. Mandelinku bramborovou jsme nejprve vyhledali v určovacím klíči a pak jsme ji již snadno ve hmyzích omalovánkách vybarvili. Na dalším stanovišti jsme zkoumali hmyz pod lupou. Pozorovali jsme včelu a vosu a sledovali jsme rozdíly. Přitom jsme se učili určovat znaky podle klíče a rozpoznávat hmyz podle encyklopedie. Na zahradě jsme se setkali u hmyzího hotelu, je to naše nová environmentální pomůcka, a doplnili jsme přírodniny pro přezimování hmyzu. Akce byla velmi přínosná pro úvod do dalších environmentálních činností v oblasti poznávání hmyzu. Díky dotaci nadace Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme mohli využít zakoupených publikací a pracovních materiálů k poznání další oblasti naší přírody.