Základní škola speciální

je určena pro žáky, kteří vzhledem k hloubce svého mentálního postižení nejsou schopni zvládnout učivo základní školy praktické. Tedy pro žáky se středně těžkou a těžkou mentální retardací, případně s diagnózou autismu, kteří jsou vzděláváni podle RVP ZV případně RVP ZV – LMP.

Jsou vedeni především k osvojení trivia, získávání praktických zkušeností, které jim usnadní orientaci v dalším životě, pomohou jim v orientaci ve společnosti.

Od 1.9.2010 se vyučuje podle školního vzdělávacího programu.

Základní škola speciální se od 1.1.2005 dělí na 1. a 2. stupeň, původní dělení na 4 stupně je zrušeno.

První stupeň tvoří 1. – 6. ročník, druhý stupeň tvoří 7. – 10. ročník.

  1. ročník mohou žáci po ukončení povinné školní docházky absolvovat v případě zájmu zákonných zástupců.

Ve vzdělávacím programu základní školy speciální jsou zavedeny disponibilní hodiny. Tyto hodiny slouží ke zvýšení časové dotace těch předmětů, které podporují rozvoj žáků podle individuálních vzdělávacích potřeb.

Po úspěšném dokončení devátého popřípadě desátého ročníku „ Žák(yně) získal(a) základy vzdělání“.

Nedílnou podmínkou pro zachování kvalitních podmínek pro vzdělávání jsou pedagogičtí asistenti. Využíváme i asistence osobní, kterou si hradí rodiče žáků. Je to významný posun v kvalitě i intenzitě poskytované péče.

Koncepce základní školy speciální předpokládá : individuální přístup ke všem žákům, přizpůsobení se jejich potřebám a požadavkům, úzká spolupráce s rodinou, především při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů.                                                                                                                             Složení jednotlivých tříd (oddělení) zohledňuje věk dětí, druh a stupeň postižení, osobnost dětí.

Základní principy práce:

  • vzdělávací stránka je rovnocenná stránce výchovné, proto jsou zastoupeny i složky výchovy
  • třída má pohyblivý režim dne, což umožňuje přizpůsobit se potřebám dětí, hodiny nejsou děleny zvoněním
  • všechny děti jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů
  • důraz je kladen na rytmus práce – rovnoměrný, kombinovaný se hrou, která má relaxační význam, rozvíjí duševní činnost
  • učitel se zaměřuje na rozvoj pocitu sebedůvěry, vnímání, řeči, myšlení, motoriky atd., předpokladem je navázání pozitivního citového vztahu mezi učitelem a žákem.
  • svačina je využita jako klidový komunikační bod, vyučující i děti se snaží o vytvoření rodinné, neformální atmosféry, po ukončení oddechové části se pomocí rytmického cvičení přechází od přestávky k výuce
  • nezbytnou podmínkou pro splnění náročných úkolů v těchto třídách je pomoc osobních asistentek, bez nichž by individuální práce nebyla proveditelná
 Součásti základní školy speciální:
Přípravný stupeň základní školy speciální

Je koncipován jakožto forma pro vzdělávání dětí se středně těžkým a  těžkým mentálním postižením a těžšími formami autismu. Cílem je umožnit přípravu na vzdělávání těmto dětem, které vzhledem k těžšímu stupni zdravotního postižení nejsou po zápisu do školy zatím schopné prospívat ani v prvním stupni pomocné školy, ale u nichž jsou předpoklady rozvoje rozumových schopností. Pobyt v přípravném stupni pomocné školy může být až tříletý, s důrazem na diagnostickou funkci. Aktuální legislativní stav ale v podstatě tříleté období znemožňuje.

V letošním roce není v tomto programu vzděláván žádný žák.

Rehabilitační třídy základní školy speciální

Vzdělávají děti s těžkým a hlubokým mentálním postižením.

Jsou určeny i absolventům přípravného stupně pomocné školy, kteří ani po jeho absolvování nejsou schopni zvládnout požadavky nižšího stupně pomocné školy, mají odlišné vzdělávací potřeby nejen z hlediska obsahu vzdělávání, ale i z hlediska jeho metod a forem.

Ve třídách jsou souběžně 2 pedagogičtí pracovníci (učitel a vychovatel) a osobní asistentka.

Autistické třídy (obor vzdělání 79-01-C/01)                                        

Jsou určeny pro žáky ve vzdělávacích programech základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální s lékařskou diagnózou autismus resp. Aspergerův syndrom. Tento handicap je pokládán za těžké zdravotní postižení. Třídy nejsou určeny výhradně jen pro autistické děti, oddělení v nich tvoří i žáci základní školy speciální.

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

Aspergerův syndrom (obor vzdělání 79-01-C/01)                                        

pro tyto jedince je obtížné správně si vyložit signály, které jsou pro většinu z nás samozřejmé. Následkem toho je pro ně obtížné dorozumět se a pohybovat se mezi ostatními. Aspergerův syndrom je druhem autismu – postižení ovlivňujícího způsob, jakým se osoba dorozumívá a jak reaguje na jiné osoby. Aspergerův syndrom a autismus mají mnoho společných rysů, např: potíže v komunikaci, potíže ve společenských vztazích, nedostatek představivosti a tvořivé hry. Nicméně lidé s Aspergerovým syndromem mají obvykle méně potíží s řečí než osoby s autismem. Často mluví plynule, avšak jejich mluva může znít stroze až nabubřele. Lidé s Aspergerovým syndromem také nemívají přidružené mentální opoždění, spojené často s autismem, ve skutečnosti často mají průměrnou nebo nadprůměrnou inteligenci.