Moderní výukové metody

EU-projekt_horniDíky projektu ESF se podařilo zavést na naší škole nové formy a metody výuky, které výrazně přispívají ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde o tyto metody a pomůcky:

– Interaktivní tabule – interaktivní výuka je považována za novou metodu, která má žákům nabídnout zábavnější a méně stereotypní formu výuky. Interaktivní tabule je vlastně velká dotyková obrazovka, ke které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy nebo dalšími nástroji ovládat počítač. Pro práci na interaktivních tabulích lze využívat speciální výukový software, nebo si učitelé mohou sami vytvářet prezentace pro výuku konkrétních témat. Interaktivní tabule byly umístěny ve třech učebnách, kde se pilotně zkouší jejich využívání v různých oblastech výuky a s různými skupinami žáků. Jde o přírodovědnou učebnu, kde se tabule využívá pro výuku přírodopisu a zeměpisu u žáků druhého stupně ZŠ praktické; dále o jazykovou učebnu, kde se tabule využívá pro výuku anglického jazyka žáků druhého stupně ZŠ praktické; a o jednu běžnou učebnu, kde se pilotně využívá pro výuku v ostatních oblastech (pro žáky prvního i druhého stupně ZŠ praktické a žáky Praktické školy). Jedním z výstupů projektu bude také Příručka dobré praxe, kde budeme sumarizovat dobré zkušenosti při využívání interaktivních tabulí v různých oblastech výuky.

– Tkalcovské stavy – díky jejich zakoupení může dojít k zavedení rozšířené výuky ručních prací. Hlavní cílovou skupinu v této aktivitě tvoří žáci Praktické školy, kteří tyto činnosti využijí jako praktickou přípravu na budoucí pracovní uplatnění. Další cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně ZŠ praktické, na kterém je taktéž zvýšená hodinová dotace na oblast výuky Člověk a svět práce. Při práci na tkalcovských stavech jsou rozvíjeny pracovní dovednosti a jemná motorika.

– Demonstrativní model umělého dýchání – byl zakoupen, abychom mohli zkvalitnit výukuposkytování předlékařské první pomoci při poranění v rámci oblasti výuky „Člověk a příroda“.

– Rotopedy a chodící pásy – využívají se v tzv. rehabilitačně-kondičním centru (též „volnočasová místnost“), kde na nich mohou žáci cvičit v průběhu přestávek. Vybavení je určeno především pro žáky ZŠ praktické, u nichž byl diagnostikován syndrom ADHD.  Cílem je zklidnění a pozitivní „vybití“ energie žáků během přestávky pod přímou kontrolou pedagogického dozoru.

– Technické zhodnocení jedné počítačové učebny – tuto učebnu využívají žáci 5. až 9. ročníku ZŠ praktické a žáci Praktické školy jednak pro výuku informatiky a dále pro výuku v dalších předmětech (s využitím speciálních výukových software) – matematika, český jazyk, občanská výuka, dějepis apod.

– Počítače s velkoplošnou klávesnicí – byly umístěny ve třech třídách ZŠ speciální, kde slouží dětem s kombinovaným postižením a těžšími formami mentálního postižení. Z důvodu snížené pohyblivosti dětí představuje zakoupení těchto počítačů především rozšíření možností pro výuku formou zvýšení kvality používání augmentativních a alternativních forem komunikace. Využívání nových programů pomocí počítače vede i k podpoře rozvoje jednotlivých smyslů, ke stimulaci záměrné pozornosti, volních vlastností a komunikativních dovedností, ale i k rozvoji motoriky, pohybových schopností a dovedností, osvojení si práce s materiálem, rozšíření slovní zásoby, zkvalitnění vnímání.

Příručka dobré praxe- interaktivní tabule