Alternativní komunikace

Alternativní a augmentativní komunikace (AAK)

AAK se pokouší kompenzovat (po určitou dobu, nebo trvale) projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní. Cílem AAK je umožnit lidem se závažnými poruchami komunikace účinně se dorozumívat a reagovat na podněty ve svém okolí, a to v takovém rozsahu, aby se stejně jako ostatní mohli aktivně účastnit života společnosti. Slovo augmentativní ukazuje, že ke zlepšení komunikace mohou být použity již existující prostředky (včetně řeči), zatímco alternativní naznačuje vyvíjení systémů, které dočasně či trvale řeč nahrazují. AAK užívá cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, obrázky, symboly (PECS aj.), piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítačem. Techniky AAK jsou důležité, protože pomáhají snižovat frustraci zakoušenou mnoha lidmi s PAS, kteří nemluví. Člověk s PAS může být více účasten dění okolo sebe.

Makaton jazykový program, který užívá ke komunikaci znaky doplněné mluvenou řečí. Znaky, pocházejí buď z přirozeného znakového jazyka komunity neslyšících, nebo ze znakových systémů užívaných ve vzdělávání neslyšících. Při používání makatonu není nezbytné znakovat všechna užívaná slova, ale znakují se zpravidla tzv. klíčová slova, která mají pro smysl sdělení největší význam. Slovník makatonu obsahuje přibližně 350 slov (znaků).

Znak do řeči – je kompenzační, doplňující a mnohdy i dočasný prostředek komunikace mezi osobami s řečovým postižením a jejich okolím. Použitím znaku pomáháme komunikovat formou, která je založena na řeči našeho těla, mimice a přirozených znacích a která se snadněji používá než mluvená řeč. Předpokladem pro používání znaku do řeči je schopnost napodobovat, spojit význam slova se symbolem.

Piktogramy – komunikační systém s obrazovými komunikačními symboly (piktogramy). Každý piktogram zastupuje jeden věcný význam. Piktogramy jsou mnohem konkrétnější, snadněji zapamatovatelné a srozumitelné pro všechny. Používání piktogramů je vždy doplněno mluvenou řečí a případně i znaky. Soubor základních symbolů je vytištěn bíle na černém pozadí.  Systém má přes 700 znaků.

PECS  (The Picture Exchange Communication System)- komunikační systém pro děti s poruchami autistického spektra. Cílem je rychlé nabytí funkčních komunikačních dovedností. Děti na obrázky neukazují, ale přinášejí je partnerovi. Na počátku výuky děti vyměňují obrázek za oblíbený pamlsek nebo věc, a tím snadno pochopí smysl komunikace. Komunikace je velmi motivující, protože dítě dostává, to, co chce.

VOKS  – výměnný obrázkový komunikační systém vycházející z metodiky PECS, přizpůsobený českým podmínkám. Systém je založen na principu výměny obrázku za žádanou věc.  Při tomto systému jde o to, jak učit děti komunikovat a především proč komunikovat. Systém vede děti k nezávislosti. Předpokladem pro používání VOKS je zvládnutí diferenciace reálných předmětů. Obrázky VOKS mohou být přizpůsobeny individuálním schopnostem dítěte (barevné fotografie, piktogramy, symboly…). Každé dítě má vlastní komunikační tabulku, kde má umístěné obrázky, které zná. Z komunikačních tabulek se vytvoří komunikační kniha, ke které je připojen větný proužek. Na větný proužek dítě přilepí obrázek s předmětem, který chce a dojde s ním za komunikačním partnerem. Komunikační partner si od dítěte vezme obrázek a dá mu žádanou věc. Děti mohou tvořit na proužku věty (např. Já chci 2 bonbony).  K dispozici je obrázkový soubor, který obsahuje 1443 obrázků.