Žáci s Aspergerovým syndromem

Obecná  pedagogická diagnóza

Děti s Aspergerovým syndromem (AS) nejsou hloupé, nevychované, zlé, jsou jiné. Mozek lidí s AS funguje jinak. Toto postižení se projevuje zejména ve třech složkách, odborně se toto označuje jako triáda postižení. Jsou to komunikace, sociální vztahy a oblast představivosti   a s tím související abnormální chápání hry,  abnormální zájmy a narušené chování.  AS se liší od autismu tím, že se nevyskytuje celkové opoždění mentálního vývoje. Většina takových dětí má normální všeobecnou inteligenci, velmi dobré akademické dovednosti, ale v praktickém životě selhávají. Stěžejní je vývojová porucha sociálního porozumění, která může mít různou intenzitu. Základním problémem v sociálním chování je nedostatek intuice, neschopnost porozumět vlastním pocitům i emocím druhých lidí v sociálním kontextu. Výsledkem je odlišný způsob uvažování a myšlení  a odlišný způsob chování. Další problémy, se kterými se u dětí s AS setkáváme, jsou poruchy pozornosti, které také ovlivňují proces vzdělávání. 

Vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem (AS) není jednoduché. Tyto děti mají na všechno velmi vyhraněný názor, na kterém neústupně trvají. Bývají velmi negativní.  Pokud v některém oboru vynikají, dokážou se hádat i s pedagogy a přesvědčovat o své pravdě.  Trvají na přesném dodržování rozvrhů, jakákoliv změna je rozhodí a může nastat afektivní chování. Nedokážou si zorganizovat volný čas (přestávky).  U běžných dětí většinou platí, že se snaží rodiče potěšit a zalíbit se jim, záleží jim na tom, aby rodiče byli spokojeni.  Dítě s AS dělá všechno proto, aby bylo spokojeno hlavně ono samo. 

Pokud je dítě s AS integrováno v běžné ZŠ s počtem dětí ve třídě nad 20, vyžaduje většinou péči nejenom učitele, ale i pedagogického asistenta, který by dítěti pomáhal s komunikací, orientací v prostoru, s navazováním sociálních vztahů a v případě potřeby i s plněním školní práce. Dítě ve škole stresuje kolektiv, změny v rozvrhu, na 2. Stupni střídání učitelů, přechody do odborných učeben a postupně dochází k psychickému selhávání, agresivnímu chování, výbuchům vzteku.

Třídy pro žáky s Aspergerovým syndromem

U nás ve škole jsme se pokusili úpravou vzdělávacích podmínek těmto dětem vyjít vstříc a připravit pro ně optimální vzdělávací podmínky. V roce 2013/14   jsme otevřeli třídu pro děti s Aspergerovým syndromem. Žáci jsou zde vzděláváni dle programu běžné ZŠ ( RVP ZV), ale  ve třídě je jen 6 – 8 dětí, z nichž každé je osobnost se specifickým chováním, která vyžaduje od okolí velkou míru tolerance, trpělivosti a pochopení. Třídu vede zkušený speciální pedagog, pomáhá mu asistent pedagoga. Pracují dle strukturovaného režimu, mají velké množství vizualizovaných pomůcek, naučené dovednosti propojují s praktickým využitím, využívají různých motivačních prvků dle individuality každého dítěte, mají jasně daná pravidla, která jsou rovněž vizualizovaná. Ve třídě se střídá minimum učitelů, všichni jsou informováni o každém dítěti. Žáci mají také možnost navštěvovat velké množství  kroužků ve škole, a tím pádem navazovat i sociální vztahy s ostatními dětmi, nejen ve svém „malém kolektivu“. Pedagogové často komunikují s rodiči, aby byli informováni o aktuálním psychickém a zdravotním stavu dítěte. V případě potřeby přizpůsobí tempo učení a množství zadávaných úkolů jeho individuálnímu stavu. Pro každé dítě je vypracovaný individuální vzdělávací plán, na němž se podílí pedagog,  rodiče a poradenské zařízení,  a  který respektuje i zvláštnosti v chování. 

Třída funguje již pátým rokem a samozřejmě i zde se vyskytují určité výchovné potíže. Ale právě díky malému počtu žáků,  individuálnímu přístupu ke každému dítěti a spolupráci rodiny se školou se daří tyto problémy minimalizovat.  Děti se zklidnily a občas jdou do školy i ze školy s úsměvem.  A to by mělo být smyslem jejich vzdělávání. Zájem o tento způsob vzdělávání se zvyšuje, a proto u nás ve škole jsou již 2 třídy pro děti s Aspergerovým syndromem, kde jsou děti vzdělávány dle RVP ZV. Ve školním roce 2021/22 se tito žáci vzdělávají  ve 2 třídách.     

Ve školním roce 2016/17 úspěšně vykonali žáci z těchto tříd přijímací zkoušky na střední školy.  V následujícím roce 2017/18 byl úspěšně přijat na střední školu další vycházející žák. Ve letech roce 2018 až 2021 bylo 7  žáků přijato na střední školu a 1žák na odborné učiliště.