Projekt EU č.1

EU-projekt_horniProjekt „Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“

Naše škola zahájila od záři 2009 realizaci projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je určen jak pro žáky naší školy, tak v některých oblastech i pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří na naši školu nedocházejí.

Podpora směřuje do několika oblastí:

  • Zavádění nových forem a metod výuky do praxe školy – v rámci této aktivity bude nakoupeno moderní vybavení a výukové pomůcky, které budou zavedeny do výuky našich žáků (interaktivní tabule, PC s velkoplošnými klávesnicemi, technické zhodnocení PC učebny, tkalcovské stavy, resuscitační model pro nácvik umělého dýchání apod.)
  • Rozvoj speciálně pedagogických a psychologických služeb – díky projektu se podařilo posílit lekce canisterapie a zpřístupnit je ve vyšším rozsahu a pro více dětí; dále v rámci této aktivity vybudujeme ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů při Speciálních školách relaxačně-stimulační místnost Snoezelen
  • Oblast poradenství pro osoby s poruchami autistického spektra a jejich rodiny – díky projektu se podařilo vytvořit pozici krajského koordinátora pro autismus, který se plně věnuje pouze této problematice; jde o Mgr. Evu Jarkovou, která působí ve Speciálně pedagogickém centru při škole; poskytuje nejen standardní speciálně pedagogické služby pro tuto specifickou cílovou skupinu, ale také úzce spolupracuje s partnerem projektu – s Asociací pomáhající lidem s autismem (APLA Východní Čechy)
  • Podpora rozvoje schopností žáků ZŠ speciální a praktické prostřednictvím sportu – rozšíření výuky povinně volitelných předmětů sportovního zaměření pro všechny zájemce a její obohacení o další sporty (včetně nákupu odpovídajícího sportovního vybavení)
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy – během projektu se budou moci pedagogičtí pracovníci naší školy zúčastnit 5 jednodenních odborných přednášek a 10 z nich pojede na odbornou stáž do švédské speciální školy, kde získají nové poznatky, zkušenosti a inspiraci pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Dětské dny pro rodiny se sociokulturním znevýhodněním – během projektu proběhne v prostorách školy a přilehlých sportovišť celkem 2x dětský den pro tuto cílovou skupinu; jejich cílem je zvýšení informovanosti rodin se sociokulturním znevýhodněním o možnostech předškolního vzdělávání v mateřských školách a přípravných třídách základní školy
  • Zkvalitnění asistenčních služeb pro naše žáky – díky projektu se podařilo zajistit bezplatnou osobní asistenci pro žáky naší školy v období mimo výuku (zejména v době, kdy se žáci účastní volnočasových aktivit), což jsme dlouhodobě vnímali jako jednu z problematických oblastí na naší škole; asistenti současně projdou dalším vzděláváním, kterým se zvýší jejich odborná úroveň.

Projekt potrvá od 1. 9. 2009 do 31. 1. 2012. Za tuto dobu by díky němu mělo být podpořeno minimálně 410 dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 65 pedagogických pracovníků.

Partnery projektu jsou:

  • Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách
  • Asociace pomáhající lidem s autismem – Východní Čechy