Praktická škola

Praktická škola jednoletá a dvouletá

Počet povinných vyučovacích hodin týdně

Jednoletá Dvouletá
30 32

 

Přirozeným a potřebným navazujícím doplňkem ZŠ speciální je dvouletá a jednoletá praktická  škola, která poskytuje možnost pokračování ve vzdělávání i pro žáky, kteří z důvodů mentálních či sociálních nemají předpoklady se vzdělávat na odborných  učilištích či jiných středních školách. Hlavním cílem je příprava na  budoucí úspěšný, samostatný rodinný a společenský život.
Jelikož se jedná o třídy s žáky s těžším postižením, využíváme pomoci asistenta pedagoga.

Výuka se řídí se řídí:

Školní vzdělávací program č.j. 512/2012

Hlavním cílem je vytvořit optimální podmínky, vědomosti  a zkušenosti pro integraci do běžného života dětem, které  jsou z různých důvodů limitovány při výběru vhodného učebního  oboru.

Praktická škola jednoletá poskytuje:

doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání, poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovednostech žáků se středním a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením. Jsou respektovány individuální schopnosti a možnosti žáků, je kladen důraz na osvojení si manuální dovednosti perspektivně využitelné v profesním a osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení maximální možné míry samostatnosti. Hlavním cílem je integrace žáka do společnosti, poskytnout základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se skládá z ústní teoretické zkoušky a z praktické zkoušky z odborných předmětů.

 Je zajištěna trvalá přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

 

Praktická škola dvouletá:

 je škola neprofesního typu, určená pro absolventy  základních škol speciálních, kteří z důvodů zdravotních, prospěchových či  sociálních nepokračují ve vzdělávání na odborném  učilišti. Žáci mohou nastoupit i s časovým odstupem od absolvování předcházející školy.

Dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, žák získá závěrečné vysvědčení.

Těžiště obsahu přípravy spočívá v upevňování a prohlubování  vědomostí a praktických dovedností žáků, připravuje především pro rodinný život, popřípadě pro výkon dalších jednoduchých pracovních činností. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností a návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě.

Výuka výběrových předmětů je zaměřena pro výkon pečovatelské služby,  pomoci starším a nemocným občanům a handicapovaným dětem. Třídy jsou koedukované, výuka je tomuto faktu bude přizpůsobena.

Praxe je vykonávána  v Dětském rehabilitačním stacionáři, Gagarinova ul. Hradec Králové,  MŠ Slunečnice,Markovická ulice HK, ČČK. Převážná většina praxe se uskutečňuje přímo v naší škole formou pomocných prací u těžce handicapovaných dětí v naší základní škole speciální.