Praktická škola

Praktická škola jednoletá a dvouletá

Počet povinných vyučovacích hodin týdně

Jednoletá Dvouletá
30 32

 

Přirozeným a potřebným navazujícím doplňkem ZŠ speciální je dvouletá a jednoletá praktická  škola, která poskytuje možnost pokračování ve vzdělávání i pro žáky, kteří z důvodů mentálních či sociálních nemají předpoklady se vzdělávat na odborných  učilištích či jiných středních školách. Hlavním cílem je příprava na  budoucí úspěšný, samostatný rodinný a společenský život.
Jelikož se jedná o třídy s žáky s těžším postižením, využíváme pomoci asistenta pedagoga.

Výuka se řídí se řídí:

Školní vzdělávací program č.j. 512/2012

Hlavním cílem je vytvořit optimální podmínky, vědomosti  a zkušenosti pro integraci do běžného života dětem, které  jsou z různých důvodů limitovány při výběru vhodného učebního  oboru.

Praktická škola jednoletá poskytuje:

doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání, poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovednostech žáků se středním a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením. Jsou respektovány individuální schopnosti a možnosti žáků, je kladen důraz na osvojení si manuální dovednosti perspektivně využitelné v profesním a osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení maximální možné míry samostatnosti. Hlavním cílem je integrace žáka do společnosti, poskytnout základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která se skládá z ústní teoretické zkoušky a z praktické zkoušky z odborných předmětů.

 Je zajištěna trvalá přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

 Praktická škola dvouletá:

 je škola neprofesního typu, určená pro absolventy  základních škol speciálních, kteří z důvodů zdravotních, prospěchových či  sociálních nepokračují ve vzdělávání na odborném  učilišti. Žáci mohou nastoupit i s časovým odstupem od absolvování předcházející školy.

Dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, žák získá závěrečné vysvědčení.

Těžiště obsahu přípravy spočívá v upevňování a prohlubování  vědomostí a praktických dovedností žáků, připravuje především pro rodinný život, popřípadě pro výkon dalších jednoduchých pracovních činností. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností a návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě.

Výuka výběrových předmětů je zaměřena pro výkon pečovatelské služby,  pomoci starším a nemocným občanům a handicapovaným dětem. Třídy jsou koedukované, výuka je tomuto faktu bude přizpůsobena.

Praxe je vykonávána  v Dětském rehabilitačním stacionáři, Gagarinova ul. Hradec Králové,  MŠ Slunečnice, Markovická ulice HK, ČČK. Převážná většina praxe se uskutečňuje přímo v naší škole formou pomocných prací u těžce handicapovaných dětí v naší základní škole speciální.

Přijímacího řízeni – střední školy

Přijímací řízení do středních škol – obor Praktická škola jednoletá a dvouletá taktéž vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání tzv. Školský zákon a dále je upraveno aktuálním zněním vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení na střední školy.

Zpravidla v měsíci lednu vypíše ředitel školy podmínky přijímacího řízení pro 1. kolo do Praktických škol, týkající se žáků budoucích prvních ročníků.
Na základě § 60 odst. 7 školského zákona si uchazeč může podat 2 přihlášky pro první kolo denní formy vzdělávání.
Přihlášku ke vzdělávání pro denní formu studia na naší škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 1. března příslušného roku.
Nezbytnou přílohou přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do školy, která vzdělává podle dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Další součástí přihlášky ke vzdělávání je lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (dle ustanovení § 1a nařízení vlády č. 211/2010 Sb.). Potvrzení lékaře musí být na formuláři přihlášky ke vzdělávání, případně na formuláři lékařské zprávy.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení, stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

V případě nenaplněné kapacity v jednotlivých oborech vzdělávání, ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

Na naší škole lze studovat tyto středoškolské obory:
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02