Projekt EU č.3

EU-projekt_horniProjekt: Lepší škola pro všechny

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.21/01.0025

Zdroj financování: 1.2 OPVK

Termín realizace: 1. 2. 2012 – 31. 12. 2014

 

Součástí projektu jsou následující aktivity:

 

  1. ROZVOJ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH SLUŽEB PRO DĚTI A ŽÁKY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Škola zajišťuje služby krajské koordinátorky pro autismus, která poskytuje individuální péči dětem a žákům s poruchami autistického spektra z celého Královéhradeckého kraje. Současně zajišťuje metodickou podporu učitelům pracujícím s dětmi s PAS a konzultace rodičům těchto dětí. Předpokládáme, že za dobu trvání projektu bude v této aktivitě podpořeno kolem 100 dětí a žáků s PAS.

Současně v této aktivitě zavádíme novou metodu práce při strukturovaném učení žáků s PAS – využití iPadů jako prostředek alternativní komunikace. I-PAD je multimediální dotykový počítač, který pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, myšlení i řeč. Využívá se pro alternativní komunikaci, malování prsty, logopedii, prohlížení fotek, zážitkový deníček, denní programy, piktogramy, procesuální schémata, nahrávání vlastního hlasu. Využití i-PADU se dětem velmi líbí a motivuje je ke komunikaci.

 

  1. ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH SLUŽEB – LOGOPEDIE

Cílem aktivity je zpřístupnění logopedických služeb, které nejsou pro větší část našich žáků dostupné, přímo v naší škole (a to jak na ZŠ speciální, tak v MŠ Slunečnice). Od března 2012 u nás působí dva logopedi, kteří zajišťují dlouhodobou logopedickou terapii pro žáky naší školy. Předpokládáme, že za dobu trvání projektu bude touto formou podpořeno minimálně 40 dětí a žáků.

 

  1. ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH SLUŽEB – CANISTERAPIE

Canisterapie je způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. U dětí s různým stupněm mentálního postižení napomáhá k udržení jejich delší pozornosti, při nácviku a rozvoji hrubé a jemné motoriky, uvolňování spasmů atd. Hrou s pejskem se rozvíjí motorická činnost a fantazie. Pes napomáhá sbližování se s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty.

Canisterapie probíhá v našich prostorách 2x týdně 2 hodiny. Střídá se na ní 5 skupin dětí dle předem stanoveného rozvrhu. Terapii vedou akreditované lektorky. Nově jsme 1x/2 měsíce zavedli hodiny felinoterapie (terapie s využitím koček) a výchovně vzdělávací hodiny, zaměřené na pěstování odpovědného chování dětí ke zvířatům. Nad rámec těchto canisterapeutických jednotek v projektu zrealizujeme také 6 „canisterapeutických“ výletů a dětských dnů s pejsky.

Předpokládáme, že za dobu trvání projektu bude touto formou podpořeno min. 50 dětí a žáků.

 

  1. ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Zájmové útvary vhodně doplňují naši vzdělávací nabídku o další aktivity, ve kterých se mohou děti se speciálními vzdělávacími potřebami dále rozvíjet a v nichž je podporováno trávení volného času smysluplným způsobem.

V projektu probíhají jednak zájmové útvary sportovního zaměření:

– míčové hry – 2 hodiny týdně

– pálkové hry – 2 hodiny týdně

– cyklistika – 1 hodina týdně

– plavání – 2 hodiny týdně

– stolní tenis – 2x 2 hodiny týdně

– košíková – 2 hodiny týdně

– tenis – 2 hodiny týdně.

Dále jsou dětem k dispozici kroužky výtvarného zaměření – zatím 1x 2 hodiny týdně.

Bude podpořeno minimálně 90 žáků.

 

  1. ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – NOVÉ TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SPECIÁNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

V této aktivitě proběhne jedno školení pro všechny pedagogické pracovníky školy v rozsahu 2,5 školicího dne, tj. 20 vyučovacích hodin. Školení proběhne výjezdní formou. Jeho náplní budou čtyři dílčí přednášky na aktuální témata v oblasti:

– psychologie (syndrom vyhoření, týmová spolupráce)

– speciální pedagogiky (diagnostika mentálně postižených jako prostředek hodnocení žáků a zlepšení individuálního přístupu)

– práva (rodinné a trestní právo – změny a novinky v právní úpravě)

– výuky finanční gramotnosti.

Předpokládáme podporu 50ti pedagogických pracovníků.

 

  1. ROZŠÍŘENÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE NA ZŠ SPECIÁLNÍ

Smyslem aktivity je zavedení nových ICT pomůcek do výuky na ZŠ speciální a tvorba nových výukových materiálů, které budou v rámci projektu pilotně testovány přímo ve výuce. Byly zakoupeny dvě interaktivní tabule, které byly umístěny ve dvou třídách ZŠ speciální. Nové pomůcky umožní využívání nových metod a forem výuky při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých je názornost a poutavost výuky nesmírně důležitá pro osvojení učiva.

Touto aktivitou bude podpořeno 15 dětí z autistických tříd a 15 žáků ze ZŠ speciální.

Současně vzniknou dva nové produkty – 2 sady výukových materiálů (po 30 kusech) pro děti s poruchami autistického spektra (autistická třída) a pro děti se středním stupněm mentálního postižení (ZŠ speciální).

 

Kontakt:

Mgr. Olga Staníčková – projektová manažerka

olga.stanickova@seznam.cz, tel. 606459961