Osobní asistence

EU-projekt_horniV rámci projektu jsme také od listopadu 2009 rozšířili a zkvalitnili nabídku asistenčních služeb pro naše žáky. Asistenční služby jsou nezbytné zejména pro děti a žáky s kombinovaným postižením, tj. tam, kde je k mentálnímu znevýhodnění přidruženo zpravidla tělesné nebo smyslové postižení. Zajišťujeme osobní asistenci dětem v období mimo výuku, tj. před zahájením výuky, doprovod na oběd a dále v odpoledních hodinách během zájmových aktivit konaných ve škole, v družině, případně doprovod do/ze školy (pokud to umožňují aktuální kapacitní možnosti asistentů).

Registrovaným poskytovatelem osobní asistence na naší škole je Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové.

Ve školním roce 2009/2010 bylo touto formou podpořeno celkem 18 dětí a žáků (13 chlapců a 5 dívek), kterým byla celkem poskytnuta asistence v rozsahu cca 1800 hodin. Od školního roku 2010/2011 byla osobní asistence rozšířena i pro děti navštěvující Mateřskou školu Slunečnice.