Autisté

Vzdělávání dětí s autismem

Naše škola má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním dětí s poruchami autistického spektra – tedy s autismem. Byla jednou z prvních, ne–li první, která se v Královéhradeckém kraji touto problematikou začala seriózně zabývat. Od roku 2014 jsme začali nabízet vzdělávání i žákům s diagnózou Aspergerův syndrom, u nichž nejde o narušení rozumových schopností, nýbrž o výrazné sociální obtíže. Vzděláváme i žáky s nadprůměrnými mentálními schopnostmi.

Autismus (poruchy autistického spektra) řadíme mezi vývojové  poruchy. Chování a projevy jsou u každého dítěte s autismem značně různorodé, mění se s vývojem dítěte a souvisí také se stupněm případného mentálního handicapu. Vývoj dítěte je narušen především v oblastech sociální interakce, komunikace a představivosti.
Do této kategorie patří následující diagnózy: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, dezintegrační poruchy v dětství, jiná pervazivní vývojová porucha.

Naše autistické třídy jsou určeny pro žáky ve vzdělávacích programech základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální s lékařskou diagnózou některé z poruch autistického spektra.

Ve školním roce 2018/19 se  žáci s autismem a mentálním postižením vzdělávají v 6 třídách a žáci s Aspergerovým syndromem ve 3 třídách. Žáci s diagnózou Aspergerův syndrom jsou vzděláváni dle programu „běžné“ základní školy, upravena je pouze organizace vzdělávání. 

Nabídka vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem se setkala s velkým ohlasem. Tyto děti byly doposud na „běžných“ základních školách, ale jejich specifické možnosti je v nich limitovaly natolik, že uvítaly prostředí, které jejich potřebám dokázalo jít daleko víc vstříc (malý počet žáků ve třídě, speciální pedagog, asistent pedagoga). Počet těchto tříd u nás každoročně roste. Stejně tak roste počet dětí na základních školách, které náročné požadavky a podmínky na nich nezvládají. Žáci, naši absolventi, úspěšně vykonávají přijímací zkoušky na střední školu.    

Více o problematice autismu na jednotlivých částech záložky Autismus.